avidic | واژه نامه | hot junction | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "hot junction"

توضیح فارسی

اتصال داغ ، نقطه ای که دو فلز با ضریب حرارتی مختلف در مجاورت یکدیگر در اثر حرارت بهم می چسبند، این اصطلاح در مورد سیستمهای کشف آتش از نوع ترموکوپل بکار میرود

توضیح انگلیسی

تصویر