avidic | واژه نامه | hemisphere | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "hemisphere"

توضیح فارسی

نیمکره ، نیم گوی

توضیح انگلیسی

تصویر