avidic | واژه نامه | heat of combustion | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "heat of combustion"

توضیح فارسی

گرمای احتراق ، گرماییکه در اثر احتراق حاصل میشود

توضیح انگلیسی

تصویر