avidic | واژه نامه | hastelloy | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "hastelloy"

توضیح فارسی

آلیاژهایی از نیکل، کروم، مولیبدون با آهن با خصوصیات مقاومتی بسیار زیاد در مقابل حرارت و فساد

توضیح انگلیسی

تصویر