avidic | واژه نامه | ground idle | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "ground idle"

توضیح فارسی

خلاص کار کردن موتور بر روی زمین، حالتی که موتور با سرعتی معادل شصت تا هفتاد درصد سرعت دورانی کار میکند

توضیح انگلیسی

تصویر