avidic | واژه نامه | ground cushion | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "ground cushion"

توضیح فارسی

توده هوای زیر بدنه هواپیما و هلیکوپتر که نزدیک سطح زمین پرواز می کند. این توده هوا به بالا رفتن وسیله کمک می کند

توضیح انگلیسی

تصویر