avidic | واژه نامه | gaseous | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "gaseous"

توضیح فارسی

گازی شکل، گازدار، بصورت گاز

توضیح انگلیسی

تصویر