avidic | واژه نامه | fuel flow | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "fuel flow"

توضیح فارسی

میزان جریان سوخت

توضیح انگلیسی

تصویر