avidic | واژه نامه | flux density | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "flux density"

توضیح فارسی

تراکم جریان خطوط نیرو در واحد سطح

توضیح انگلیسی

تصویر