avidic | واژه نامه | fix | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

fix

توضیح فارسی

فیکس ، ثابت ،محکم کردن ، درست کردن

Description