avidic | واژه نامه | dry type pump | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "dry type pump"

توضیح فارسی

پمپ خشک، پمپ تراکم هوایی که محور و پره های متحرک آن از جنس کربن بوده و در مقابل اصطکاک و گرما مقاومند و نیاز به روغن کاری ندارد. تنها پس از مدتی باید از نظر خوردگی محور بازرسی شود

توضیح انگلیسی

تصویر