avidic | واژه نامه | Dead space | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "Dead space"

توضیح فارسی

فضای مرده ،فضای بیکار

توضیح انگلیسی

Unused space

تصویر