avidic | واژه نامه | plastic | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

plastic

توضیح فارسی

پلاستیک، هر یک از مواد ترموست های خمیری

Description