avidic | واژه نامه | nucleus | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "nucleus"

توضیح فارسی

هسته یا مرکز اتم شامل پروتون های باردار و نوترون های بی بار یا خنثی

توضیح انگلیسی

تصویر