avidic | واژه نامه | gull wing | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "gull wing"

توضیح فارسی

هواپیما با بال شبیه به بال پرنده ، بالی که از مقر تا حدود ۲۰ درصد طول بال به شکل سر بالا و از آن به بعد تا نوک سرازیر یا افقی باشد

توضیح انگلیسی

تصویر