avidic | واژه نامه | expand | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "expand"

توضیح فارسی

منبسط شدن، بسط دادن ، گسترش یافتن

توضیح انگلیسی

تصویر