avidic | واژه نامه | equalization | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "equalization"

توضیح فارسی

یکسان سازی ، عملیات یکسان سازی پيل هاى نيکل کادميوم بوسيله تخليه و پس از مدتی استراحت شارژ مجدد آنها

توضیح انگلیسی

تصویر